Rutiner för märkare och assistenter

Rutiner vid Hammarö Fågelstation
 • En RINGMÄRKARE med stor vana är ett huvudkriterie för att stationen skall vara öppen.
 • Förutom denne får 1-2 Assistent plats i vårt stationshus. (minst en van assistent)
 • Näten ska vara uppe en timme innan soluppgången, och bör vara uppe minst 6 timmar, ev längre beroende på tillgången av fågel.


Rutiner för besökande ringmärkare:

Verksamheten vid Hammarö fågelstation bedrivs enligt följande:

 • Flyttfågelstudier (främst fångst och ringmärkning av rastande tättingar)


Besökarna som denna information riktas till antas därför vara sysselsatta som ringmärkare eller assistenter till d:o vår eller höst. Det åligger då besökarna att:

 1. dagligen göra dagbladsanteckningar rörande märkning, antalet nät och tid för start och avslut samt hopräkning av dagens fångst.
 2. löpande fylla i stationens märkprotokoll om märkning, kontroller, förolyckade fåglar mm
 3. löpande dataregistrera fältprotokollen på stationens laptop i programmet Fagel3 och på "Artportalen"
 4. i mån av tid: göra dagboksanteckningar betr. väder, aktiviteter, observationer,fylla i artblad samt ange skattade antal av varje art sedd på ön.
 5. Det står givetvis besökarna fritt att rapportera fågelobservationer till web-systemet Artportalen. Vänligen se till att undvika att flera personer rapporterar samma ringmärkta fågel var för sig. Om tre besökare alla rapporterar ”taigasångare 1 ringmärkt” uppfattas det som tre ringmärkta. Använd ”Syfte Ringmärkning Fågelstationsmärkning” i dessa fall.


Rutiner för assistenter:

 • självständigt kunna plocka fåglar ur näten
 • se till att samtliga nät är uppe (beroende på väder och vind, detta bedöms av ansvarig märkare)
 • hjälpa till att hantera fåglarna vid fångstnäten och föra protokoll.
 • Saknar du erfarenhet får du en introduktion av kunnig personal. (Förutsatt att en van assistent finns på plats, eller att tillgången på fågel inte är för stor, då kan märkaren instruera.)


Ljud vid ringmärkning.


Förvar av utrustning.

Ringmärkningsutrustningen förvaras (när den ej används) i stugan. I denna finns:

 • ringmärkarlåda med tänger, linjaler, våg, ringar, Svenssons guide mm
 • extra ringar
 • nät normalt i påsar 
 • förvaringspåsar och ”durkar”
 • div litteratur
 • fältprotokollmapp med olika protokoll och instruktioner

 

Förvar av nätpinnar, uppsättning-nedtagning av nät

På stationen används metallstänger.

Praxis är att lämna näten hoprullade över natten så länge kontinuerlig verksamhet drivs. Om bemanningen bryts (även bara för ett par dagar) måste näten tas ned, om inte någon i "gruppen" gör dagliga kontroller. Lägg nät i nätpåsar av tyg. Fäst ihop ändsnörena med en påsförslutare eller snöre.


Normalt brukar också en till fyra näthissar sättas upp varje år.

Det är viktigt att löpande bedöma tillströmningen av fåglar, så att inte ohållbart många fångas inom kort tid. Det handlar om två arter där detta kan ske; kungsfåglar sept.-början av oktober samt gråsiska oktober-november. Undvik att hamna i ett sådant läge att näten inte hinner plockas var 30:e minut.


På Hammarö praktiseras inte standardiserad fångst, d.v.s. fasta nätplatser under given tid. Anledningen är främst att vissa nät är vindutsatta och inte kan användas på ett betryggande sätt för fåglarna.
Vid fångst av rariteter

Dokumentera fågeln så väl det över huvud taget är möjligt med extra biometri (typ inskärningar på hp). För in extra biometri i Fagel3 också. Tag fotos från olika vinklar där dräktkaraktärer framgår. Gör en RK-rapportering via Artportalen.
OBS! Fågeln släpps så fort man tagit alla nödvändiga uppgifter.
FÅR INTE HÅLLAS KVAR  FÖR UPPVISNING 


Vid fångst av redan ringmärkta fåglar

Dessa rapporteras som nymärkningar, fast på Kontrollblanketten. Om det rör sig om en svensk ring kan det förstås handla om en tidigare märkt på Hammarö.

Alla kontroller på fåglar som ej är märkta samma dag skall ju registreras i Fagel3.

Om man (som det är tänkt) använder stationens RingDB så ges i Fagel3 besked om det rör sig om en egen kontroll. Om ej så är fallet kommer kontrollen automatiskt att utmynna i ett återfyndsmeddelande från Riksmuseum-RC. Det finns självklart även skäl att av rent intresse för läsaren anteckna kontrollen i dagboken.

I övrigt vill stationen referera till Riksmuseum/Ringmärkningscentralens handledningar och instruktioner.


Vårsäsongen april till maj

Höstsäsongen beräknas mellan juli till oktober


Bokningsansvarig: Sven Larsson


E-post: info@hammarofagel.se

Telefon:  070-5250089


Rutin och tips för ringmärkare:


 • Märkning sker i "märkarkuren" inte i tornet som bara får användas vid guidningar nedre plan.

 • Ringmärkning skrivs i ”Märkprotokoll_00-99” Färdigskrivna sidor sparas i Arkivpärm.

 • Kontroller i ”Kontrollprotokoll” Färdigskrivna sidor sparas i Arkivpärm.

 • Förolyckade fåglar i ” T138 förolyckade fåglar”

 • Fagel3, skriv in märkningar och kontroller.

 • Fagel3 ”Bearbeta”- ”Gör summeringar av nymärkningar”-”Summera ett år en månad en dag”- ”Dagssummering” Nu visas dagens fångst i systematisk ordning.

 • Fyll i ” ringmarkning_201x – Hammaro”. Antal /dag/månad och år sammanräknas då.(spara)

 • Fyll i ” Hammarö fågelstation nätkarta och dagrapport”Lägg längst fram i Dagrapportspärm.

 • Vid uttag av ringserier ur lager fyll i datum och signatur i pärm.

 • Frivilligt, Rapportera på Artportalen om obsar och fångsten.

 • Frivilligt, Rapportera på vår facebooksida lite om dagen och fångsten.